Tehtaat, toimittajat ja yhteistyö – näin seuraamme

Cubusille on tärkeää, että ihmiset, joiden kanssa työskentelemme, voivat hyvin ja heidän työolonsa ovat hyvät. Mutta miten me itse asiassa työskentelemme huolehtiaksemme ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta? Varnerin Global CSR Manager Vegard Neverlien antaa siihen vastauksen.

Vuodesta 1989 lähtien Cubus on ollut osa Varner-konsernia. Yhtenä Pohjoismaiden suurimmista tekstiilivalmistajista Varner haluaa ottaa vastuun vaatteittesi tuotannon kaikista vaiheista. Ihmisten ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen on tuotantomme tukijalka. Yksi monista työskentelyalueistamme on työntekijöiden työolojen turvaaminen tehtailla. Tuotanto- ja toimittajayhteistyöohjeidemme perustana ovat: Että jokaisella on oikeus hyviin työoloihin yleisesti hyväksyttyjen ihmisoikeuksien, työntekijöiden oikeuksien, lakien ja määräysten mukaisesti.

Toimitusketjun vastuullinen hallinta

Yhteensä 139 hyväksyttyä toimittajaa ja 329 hyväksyttyä tehdasta ja alihankkijaa, jotka työllistävät yhteensä 290 448 henkilöä (51 % naisia, 49 % miehiä), asettaa monia haasteita, joihin on vastattava. Seurantaprosesseja johtavat suurelta osin Varnerin tuotantomaissa työskentelevät paikalliset työntekijät, joilla on erityisosaamista tältä alalta. Vegard Neverlien toimii Varnerilla globaalina yhteiskuntavastuujohtajana toteuttaen muun muassa erilaisia aloitteita.

– Ensimmäinen asia, jonka teimme Varnerin yhteiskuntavastuutyössä vuonna 2003, oli laatia eettinen ohjeisto (Code of Conduct), jotka perustuvat kansainvälisiin standardeihin ja periaatteisiin sekä ohjaaviin asiakirjoihin siitä, miten meidän pitäisi toimia, Vegard sanoo.

– Lisäksi määritimme, mitä odotuksia meillä on kumppaneiltamme ja käyttämiltämme tehtailta. Seuraavassa kerrotaan yksityiskohtaisesti, minkä periaatteiden mukaisesti työskentelemme.

Tavarantoimittajien puitteet ja velvoitteet

Toimittajien eettinen ohjeisto, joka määrittelee Varnerin odotukset ja vaatimukset koskien vastuullista liiketoimintaa, työoloja ja ihmisoikeuksia, on osa Varnerin toimittajakäsikirjaa ja pakollinen osa jokaisen tuotteen toimittajan kanssa solmittua sopimusta.

Tehtaiden ja niissä työskentelevien ihmisten kanssa tehtävä työ perustuu due diligence -arviointiin, jossa keskitytään tuotantoa ympäröivien ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan parhaaseen suojeluun ja kunnioittamiseen.

– Työtapamme perustuvat YK:n, ILO:n – Kansainvälisen työjärjestön – ohjaaviin asiakirjoihin sekä kansainvälisesti hyväksyttyihin hyvien työolojen ja ihmisoikeuksien periaatteisiin. Tätä taustaa vasten teemme tutkimusta nähdäksemme, pystyvätkö uudet kumppanit täyttämään odotuksemme, Neverlien selventää.

 

Katso myös: Täällä valmistamme vaatteesi

Henkilökohtainen toimittajaseuranta 

Toimittajaseuranta on tapa varmistaa, että työolot ja muut olosuhteet tehtailla toimivat optimaalisesti ja ovat asettamiemme standardien mukaisia. Kaikkien uusien toimittajien ja tehtaiden on tavattava Varnerin paikalliset yhteiskuntavastuuedustajat käydäkseen läpi eettisen ohjeiston sisällön ja toimittajan käsikirjassa kuvatut odotukset.

Tällaisen seurannan vuoksi tehtaalla on käytävä läpi useita vaiheita, ja mielellään ne käydään läpi auditointien avulla. Tämä on myös osa pitkää hyväksyntäprosessia, joka tehtaan on käytävä läpi ennen kuin se voi aloittaa valmistuksen Cubusille.

– Sen jälkeen matkustamme jokaiselle yksittäiselle tehtaalle ja teemme auditointeja. Saavumme paikalle yleensä ennalta ilmoittamatta, mutta joskus ilmoitamme tulostamme myös etukäteen, Vegard sanoo ja jatkaa:

– Näitä auditointeja tekevät paikallistoimistojen yhteyskuntavastuuasiantuntijat. Se on tärkeää, koska kieli on täysin välttämätöntä hyvän auditoinnin kannalta. Joten paikallinen kieli sekä paikallisen kulttuurin ja paikallisten määräysten tuntemus on erittäin tärkeää.

Toimittajat ja tehtaat, joilla on suurempi tunnistettu eettisen ohjeiston rikkomusriski, auditoidaan useammin kuin yksiköt, joissa rikkomusten vaara on pienempi.

Nykyään kaikki Varnerin toimittajat ja yhteystyötehtaat on hyväksytty. Noin neljännes uusista, auditoiduista tehtaista ei täytä hyväksyttyjen työolojen vaatimuksia, eivätkä ne näin ollen päädy kumppaneiksemme.

Näin auditointi tapahtuu 

– Kun saavumme tehtaalle, tapaamme ensin johdon ja muut asiaankuuluvat henkilöt auditoinnin tiimoilta. Keskustelemme siitä, mitä odotamme siltä ja miten aiomme edetä, Vegard kertoo.

– Sitten käymme läpi tuotantotilat. >Kaikki ulko- ja sisätilat, tehtaan kaikki huoneet ja käytävät sekä kaikki koneet ja turvalaitteet.

Turvallisuusparannusten etsimisen lisäksi tehdään havaintoja myös siitä, miten työntekijät työskentelevät ja mikä on tehtaan yleinen taso. Kun tehdas on tarkastettu ja kaikki paloturvallisuudesta ja evakuointisuunnitelmista rakennusturvallisuuteen on tarkastettu, auditointia jatketaan keskusteluilla ja haastatteluilla esihenkilöiden ja työntekijöiden kanssa.

– Kun juttelemme työntekijöiden kanssa, teemme sen heidän kanssaan yksin eristetyssä huoneessa. Joissakin tapauksissa teemme haastatteluja myös tehtaan ulkopuolella tai puhelimitse. Keskustelemme työoloista, mutta myös paljon jokapäiväisistä asioista ja ihmisten tunteista yleensä. Tämän perusteella yritämme muodostaa kuvan siitä, miten asiat todella ovat, Vegard selittää.

– Sitten teemme asiakirjatarkistuksia, joissa käymme läpi vuorolistat, palkkalistat ja palkanlaskennan yhteenvedot. Tarkastamme kaiken tyyppiset asiakirjat, mukaan lukien rakennusten, koneiden ja muiden laitteiden käyttöä koskevat sertifikaatit ja viranomaisluvat.

 

Lue lisää: Näin huolehdimme tehtaidemme työntekijöistä: Ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet

Tämä tapahtuu auditoinnin jälkeen

Kun tehtaat on auditoitu ja kaikki asiakirjat on kerätty, CSR-osasto laatii parannussuunnitelman. Siinä käsitellään kaikki puutteet ja parannukset, jotka tehtaalla on tehtävä ja pitäisi tehdä. Tämä suunnitelma käydään läpi yhdessä johdon kanssa päätöskokouksessa.

– Jos tehdas tarvitsee apua parannusten toteutuksessa, ohjaamme heidät joissakin tapauksissa erityisten asiantuntijaorganisaatioiden tai valtion virastojen puoleen, jotka voivat auttaa asiassa. Muissa tapauksissa näemme, että meillä on hyviä projekteja, jotka voivat osaltaan edistää tehtaan perustamista kyseiselle alueelle.

Monet käynnistetyistä hankkeista toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa, ja osasta Varnerin huolehtii itse. Vegard jatkaa:

– Joillakin alueilla työskentelemme hyvin koordinoidusti muiden yritysten kanssa. Esimerkkinä voidaan mainita turvallisuus Bangladeshin tehtailla. Siellä teemme yhteistyötä noin 180 yrityksen kanssa käyttääksemme samaa menetelmää ja työskennelläksemme samalla tavalla.

– Yhteistyö on tärkeää ja auttaa myös tehtaita niin, että ne täyttävät samat odotukset ja ratkaisut eri asiakkaiden kanssa. On myös muita alueita, joilla on tarkoituksenmukaista työskennellä yksilöllisemmin, koska odotukset ja menettelytavat voivat vaihdella hieman yrityksittäin.

Muista: Näet Varnerin kaikki ensimmäisen ja toisen tason tehtaat Open Apparel Registryssa.

 

Entä jos tehdas ei täytä vaatimuksia?

Vegardin mukaan on harvinaista, että tehdas on täysin virheetön. Erot ovat kuitenkin suuria siinä, kuinka kattavalta parannussuunnitelmat loppujen lopuksi näyttävät ja kuinka monta niitä on. Jonkin ajan kuluttua tehdään uusia auditointeja, joilla kartoitetaan, kuinka pitkälle tehtaat ovat edenneet parannusprosesseissaan. Vaatii kuitenkin paljon, että luovumme tehtaasta. 

– Yhteistyön katkaiseminen tehtaan kanssa on meidän mielestämme viimeinen keino. Jos tehdas ei halua eikä ole kiinnostunut korjaamaan asioita, lopetamme yhteistyön. Emme kuitenkaan tee sitä ennen kuin olemme kokeilleet muita ratkaisuja.