Fabrikker, leverandører og samarbeid

– slik følger vi opp 

 

Det er viktig for Cubus at menneskene vi jobber med har det bra, og at arbeidsforholdene er gode. Men hvordan jobber vi egentlig med å ivareta mennesker, miljø og samfunn? Global CSR Manager i Varner, Vegard Neverlien, gir deg svaret.

Helt siden 1989 har Cubus vært en del av Varner. Som en av de største tekstilprodusentene i Norden, er Varner opptatt av å ta ansvar for alle ledd ved produksjonen av klærne dine. Respekt for menneskers og arbeideres rettigheter er grunnleggende for vår produksjon. Et av de mange områdene vi jobber med, er å ivareta arbeidsvilkårene for de ansatte ved fabrikkene. Våre retningslinjer for produksjon og leverandørsamarbeid er basert på: At alle har rett til gode arbeidsvilkår i henhold til allment aksepterte menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, lover og regler.

Ansvarlig styring av leverandørkjeden

Med totalt 139 godkjente leverandører og 329 godkjente fabrikker og underleverandører, som sysselsetter totalt 290 448 personer (51 % kvinner, 49 % menn), er det flere utfordringer som må tas stilling til. Oppfølgings-prosessene er i stor grad styrt av lokale Varner-ansatte i produksjonslandene med spesialkompetanse på dette. Vegard Neverlien jobber som Global CSR Manager i Varner, blant annet med å iverksette initiativene.

– Det første vi gjorde rundt CSR-arbeidet i Varner i 2003, var å etablere Etiske Retningslinjer (Code of Conduct) basert på internasjonale standarder og prinsipper og veiledende dokumenter for hvordan vi skal jobbe, forteller Vegard.

– I tillegg fastsatte vi hvilke forventninger vi har til våre samarbeidspartnere og fabrikkene vi bruker. Her kommer det detaljert frem hvilke prinsipper vi jobber ut ifra.

Leverandørenes rammer og forpliktelser

Code of Conduct for leverandører, som angir Varners forventninger og krav knyttet til ansvarlig forretningsatferd, arbeidsforhold og menneskerettigheter, er en del av Varner Supplier Manual. Code of Conduct er også en obligatorisk del av kontrakten som er signert med hver produktleverandør.

Til grunn for arbeidet som gjøres med fabrikkene og menneskene som jobber der, ligger aktsomhetsvurderinger, med fokus på å best kunne ivareta og respektere menneskene, miljøet og samfunnet rundt produksjonen.

– Arbeidsmetodene våre er etablert på grunnlag av veiledende dokumenter fra FN, ILO – International Labor Organization, og internasjonalt aksepterte prinsipper for gode arbeidsvilkår og menneskerettigheter. Så, med det i grunn, gjør vi undersøkelser for å se om nye partnere kan leve opp til de forventningene vi har, forklarer Neverlien.

 

Se også: Her produserer vi klærne dine 

Personlig leverandøroppfølging

Leverandøroppfølging er en måte for oss å sikre at arbeidsforhold og andre forhold ved fabrikkene fungerer optimalt, og følger våre fastsatte standarder. Alle nye leverandører og fabrikker er pålagt å møte med Varners lokale CSR-representanter for å gjennomgå innholdet i Code of Conduct og forventninger beskrevet i leverandørmanualen.

Ved en slik oppfølging er det flere steg fabrikken må igjennom, og de gjennomgås gjerne ved hjelp av inspeksjoner. Dette er også en del av den lange godkjennelsesprosessen en fabrikk må igjennom før den eventuelt kan produsere for Cubus.

– Det vi gjør da er å reise ut til hver enkelt fabrikk og foreta inspeksjoner. Da kommer vi som regel uannonsert, men noen ganger også annonsert, sier Vegard, og fortsetter:

– Det er CSR-spesialistene ved lokalkontorene som utfører disse inspeksjonene. Det er viktig fordi språk er helt essensielt for en god inspeksjon. Så lokalspråk, samt kjennskap til lokalkultur og lokalt regelverk er veldig viktig.

Leverandører og fabrikker med høyere identifisert risiko for brudd på Code of Conduct, vil ha hyppigere inspeksjoner enn enheter med lavere risiko for brudd.

I dag er alle Varners leverandører og samarbeidsfabrikker godkjent. Rundt en fjerdedel av nye, inspiserte fabrikker oppfyller ikke kravet til godkjente arbeidsforhold, og ender derfor ikke opp som våre samarbeidspartnere.

Slik foregår en inspeksjon

– Når vi ankommer fabrikken har vi først møter med ledelsen og andre relevante personer om inspeksjonen. Vi snakker om hva vi forventer av den, og hvordan vi har tenkt til å gå frem, kan Vegard fortelle.

– Deretter tar vi en gjennomgang av produksjonslokalene. Alle ute- og inneområder, alle rom og ganger som finnes på fabrikken, samt alt av maskineri og sikkerhetsutrustning.

I tillegg til å se etter sikkerhetsforbedringer, blir det også gjort observasjoner av hvordan de ansatte jobber, og hvordan den generelle standarden på fabrikken er. Etter at fabrikken er gjennomgått, og alt fra brannsikkerhet og evakueringsplan til bygningssikkerhet er sjekket, går inspeksjonen videre til samtaler og intervjuer med ledere og ansatte.

– Når vi snakker med arbeidere, så snakker vi med dem alene i et isolert rom. I noen tilfeller tar vi også intervjuer utenfor fabrikken, eller på telefon. Vi snakker da om arbeidsvilkår, men også mye om dagligdagse ting og om hvordan folk har det generelt. Ut ifra det prøver vi å få et bilde på hvordan ting egentlig er, forklarer Vegard.

– Så gjør vi dokumentsjekker der vi går igjennom timelister, lønningslister og utbetalingsoversikter. Vi går igjennom all type dokumentasjon, inkludert sertifiseringer og lisenser fra myndighetene for drift av bygninger, maskineri og annet utstyr.

 

Les mer: Slik tar vi vare på fabrikkarbeiderne: Menneskerettigheter og arbeidsrettigheter 

Dette skjer etter inspeksjonen

Når fabrikkene er gjennomgått og all dokumentasjon er samlet inn, vil CSR-avdelingen lage en forbedringsplan. Her tar de opp alle mangler og utbedringer som må og bør gjøres ved fabrikken, og planen gjennomgås sammen med ledelsen i et avslutningsmøte.

– Trenger fabrikken hjelp til utbedring, vil vi i noen tilfeller henvise dem til spesielle ekspert-organisasjoner eller myndighetsorganer som kan bidra. I andre tilfeller ser vi at vi har gode prosjekter som vil kunne bidra til å få fabrikken opp på det relevante området.

Mange av de igangsatte prosjektene gjøres med samarbeidspartnere, og noen holder Varner i på egenhånd. Vegard forklarer videre:

– På noen områder så jobber vi veldig koordinert med andre selskaper. For eksempel med sikkerhet på fabrikker i Bangladesh. Der jobber vi koordinert med rundt 180 selskaper for å bruke samme metodikk og jobbe på samme måte.

– Samarbeid er viktig og vil også hjelpe fabrikkene hvis de møter noen av de samme forventningene og løsningene hos de ulike kundene. Også er det andre områder der det er hensiktsmessig å jobbe mer individuelt, fordi forventninger og fremgangsmåte kan være litt ulik fra selskap til selskap.

 

Husk: Du kan se alle Varners første- og andreleddsfabrikker i Open Apparel Registry.

 

Hva skjer når fabrikken ikke følger opp?

Vegard kan fortelle at det er sjeldent en fabrikk står helt uten mangler, men at det er stor variasjon på hvor mange og hvor omfattende forbedringsplanene ser ut til slutt. Etter en stund vil det foregå nye inspeksjoner for å kartlegge hvor langt de er i prosessen med utbedringene. Det skal allikevel mye til for at vi gir opp en fabrikk. 

– Å kutte samarbeidet med en fabrikk er siste utvei slik vi ser det. Om en fabrikk er uvillig og ikke interessert i å rydde opp i ting, så vil vi avslutte samarbeidet. Men det vil vi ikke gjøre før vi har prøvd andre løsninger.