Fabriker, leverantörer och samarbeten – så följer vi upp

Det är viktig för Cubus att människorna vi jobbar med har det bra, och att arbetsförhållandena är bra. Men hur jobbar vi egentligen med att värna om människor, miljö och samhälle? Global CSR Manager på Varner, Vegard Neverlien, ger dig svaret.

Sedan 1989 har Cubus vart en del av Varner. Som en av de största textilproducenterna i Norden, är det viktigt för Varner att ta ansvar för att alla led i produktionen av dina kläder. Respekt för människors och arbetarnas rättigheter är grundläggande för vår produktion. Ett av de många områdena vi jobbar med, är att värna om arbetsvillkoren för de anställda vid fabrikerna. Våra riktlinjer för produktion och leverantörssamarbete är baserat på: Att alla har rätt till bra arbetsvillkor i förhållande till allmänt accepterade mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, lagar och regler.

Ansvarig styrning av leverantörskedjan

Med totalt 139 godkända leverantörer och 329 godkända fabriker och underleverantörer, som sysselsätter totalt 290 448 personer (51% kvinnor, 49% män), är det flera utmaningar som det måste tas ställning till. Uppföljningsprocessen är i stor grad styrd av Varneranställda i produktionsländerna med specialkompetens på detta. Vegard Neverlien jobbar som Global CSR Manager på Varner, bland annat med att implementera initiativen.

– Det första vi gjorde i CSR-arbetet i Varner 2003, var att etablera Etiska Riktlinjer(Code of Conduct) baserade på internationella standarder och principer och vägledande dokument för hur vi ska jobba, berättar Vegard.

– I tillägg fastställde vi vilka förväntningar vi har på våra samarbetspartners och fabrikerna vi använder. Här kommer det detaljerat fram vilka principer vi jobbar utifrån.

Leverantörernas rammar och förpliktelser

Code of Conduct för leverantörer, som uppger Varners förväntningar och krav knutna till affärsuppförande, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, är en del av Vaner Supplier Manual, och en obligatorisk del av kontrakten som är signerade med varje produktleverantör.

Till grund för arbetet som görs med fabrikerna och människorna som jobbar där, ligger aktsamhetsvärderingar, med fokus på att bäst kunna värna och respektera människorna, miljön och samhället runt produktionen.

– Våra arbetsmetoder är etablerade med hjälp av vägledande dokument från FN, ILO – International Labor Organization, och internationellt accepterade principer för bra arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Så, med det som grund, gör vi undersökningar för att se om nya partners kan leva upp till de förväntningar vi har, förklarar Neverlien.

Personlig leverantörsuppföljning 

Leverantörsuppföljning är ett sätt för oss att säkra att arbetsförhållandena och andra förhållanden vid fabrikerna fungerar optimalt, och följer våra fastställda standarder. Alla nya leverantörer och fabriker måste ha möte med Varners lokala CSR-representanter för att gå igenom innehållet i Code of Conduct och förväntningarna beskrivna i leverantörsmanualen.

Genom en sådan uppföljning är det flera steg fabriken måste igenom, och de följs upp av inspektioner. Detta är också en del av den långa godkännandeprocessen en fabrik måste gå igenom innan den eventuellt kan producera för Cubus.

– Det vi då gör är att åka ut till varenda fabrik och genomför inspektioner. Då kommer vi som regel oannonserat, men ibland även med förvarning, säger Vegard och fortsätter:

– Det är CSR-specialisterna vid lokalkontoren som utför dessa inspektioner. Det är viktigt då språket är essentiellt för en bra inspektion. Så lokalt språk, samt kännedom om lokal kultur och lokalt regelverk är väldigt viktigt.

Leverantörer och fabriker med högre identifierad risk för avvik mot Code of Conduct, kommer ha tätare inspektioner än enheter med lägre risk för avvik.

I dag är alla Varners leverantörer och samarbetsfabriker godkända. Runt en fjärdedel av nya, inspekterade fabriker uppfyller inte kraven för godkända arbetsförhållanden, och blir därför inte en av våra samarbetspartners.

Så går en inspektion till 

– När vi kommer till fabriken har vi först möte med ledningen och andra relevanta personer om inspektionen. Vi pratar om vad vi förväntar oss av den, och hur vi har tänkt att gå fram, kan Vegard berätta.

– Därefter tar vi en genomgång av produktionslokalerna. Alla ute- och inomhusområden, alla rum och gångar som finns i fabriken, samt alla maskiner och säkerhetsutrustning.

I tillägg till att titta efter säkerhetsförbättringar, görs det också observationer av hur de anställda jobbar, och hur den generella standarden på fabriken är. Efter att fabriken har gåtts igenom, och allt från brandsäkerhet och evakueringsplan till byggnadssäkerhet har gåtts igenom, går inspektionen vidare till samtal och intervjuer med ledare och anställda.

– När vi pratar med arbetarna, så pratar vi med dem ensamma i ett isolerat rum. Vid vissa tillfällen har vi också intervjuer utanför fabriken, eller på telefon. Vi pratar då om arbetsvillkor, men också mycket om vardagliga saker och om hur folk har det generellt. Utifrån det provar vi att få en bild på hur situationen egentligen är, förklarar Vegard.

– Så går vi genom dokument, där vi ser på tidrapporter, lönelistor och utbetalningsöversikter. Vi går genom alla typer av dokumentation, inklusive certifieringar och licenser från myndigheterna för drift av byggnader, maskineri och annan utrustning.

Detta sker efter inspektionen 

När fabrikerna har gåtts igenom och all dokumentation har samlats in, kommer CSR-avdelningen ta fram en förbättringsplan. Här tar de upp alla brister och förbättringar som bör göras vid fabriken, och planen gås igenom tillsammans med ledningen i ett avslutningsmöte.

– Behöver fabriken hjälp med förbättringar, kommer vi vid vissa tillfällen hänvisa dem till speciella expertorganisationer eller myndighetsorganisationer som kan bidra. Vid andra tillfällen ser vi att vi har bra projekt som kommer kunna bidra till att få upp fabriken på det relevanta området.

Många av de påbörjade projekten görs tillsammans med samarbetspartners, och några håller Varner i på egen hand. Vegard förklarar vidare:

– På vissa områden jobbar vi väldigt koordinerat med andra företag. Till exempel med säkerhet på fabriker i Bangladesh. Där jobbar vi koordinerat med runt 180 företag för att använda samma metodik och jobba på samma sätt.

– Samarbete är viktigt och kommer också hjälpa fabrikerna om de möter liknande förväntningar och lösningar hos de olika kunderna. Det finns även områden där det är mer förmånligt att jobba mer individuellt, då förväntningar och procedurer kan skilja sig mellan olika företag.

Kom ihåg: Du kan se alla Varners första- och andraledsfabriker i Open Apparel Registry.

 

Vad sker när fabriken inte följer upp? 

Vegard kan berätta att det är sällan en fabrik står helt utan brister, men att det är stor variation på hur många och hur omfattande förbättringsplanen till slut ser ut. Efter ett tag kan de förekomma nya inspektioner för att kartlägga hur långt de kommit i processen med förbättringarna. Det ska dock mycket till innan vi ger upp en fabrik.

– Att avsluta samarbetet med en fabrik är en sista utväg så som vi ser det. Om en fabrik är ovillig och inte intresserade i att ta tag i bristerna, så kommer vi avsluta samarbetet. Men vi gör det inte förrän vi provat andra lösningar.