Så tar vi hand om människorna på fabrikerna

När vi arbetar med klädproduktion i andra länder är det extra viktigt att människorna som arbetar för oss blir väl omhändertagna, men hur arbetar Cubus med detta? Vegard Neverlien, Global CSR Manager på Varner, berättar hur vi arbetar för att skydda och ta hand om människorna i vår leverantörskedja. 

Cubus har varit en del av Varner-gruppen sedan 1989. Tack vare detta har vi bra rutiner och ett bra samarbete när det gäller att ta hand om de anställda i alla led i leverantörskedjan. Vegard Neverlien, Global CSR Manager på Varner, är expert på företagens sociala ansvar. Han berättar att avdelningen för Corporate Social Responsibility arbetar utifrån riskbedömningar som baseras på de utmaningar som ett företag kan ställas inför.

CSR-avdelningen har definierat flera centrala riskområden vid utländsk textilproduktion och människovärde, som man arbetar intensivt med för att motverka och förbättra. Några av riskområdena är ”hälsa och säkerhet”, ”rätten att organisera sig i en fackförening”, ”låga löner”, ”anställningsvillkor och övertid”, samt ”diskriminering och kvinnors rättigheter”.

1. Så arbetar vi med hälso- och säkerhetsrisker 

– Många av fabrikerna är stora, och det är en bransch som sysselsätter många. Därför är hälsa och säkerhet på fabrikerna extremt viktigt. Det är också ett område där vi ser många utmaningar, och att arbeta systematiskt med säkerhet kan vara utmanande. Vi arbetar därför med tydlig ansvarsfördelning och tydliga rutiner och protokoll för uppföljning, säger Vegard.

Ett av sätten som Varner-anställda avslöjar brott eller brister på en fabrik är genom leverantörsuppföljning. Det görs bland annat både föranmälda och oanmälda besök på fabrikerna. Vid dessa går man igenom riskområden som rör hälsa och säkerhet. Efter Rana Plaza-olyckan i Bangladesh i 2013 undertecknade Varner också Accord-avtalet – ett avtal mellan globala fackföreningar och företag om att göra textilindustrin säkrare.

Avtalet har sedan starten 2013 förnyats och uppdaterats två gånger (2018 och 2021). 2020 grundades organisationen Ready-Made-Garment Sustainability Council (RSC) för att ta över detta arbete. RSC är ett samarbete mellan textilföretag, internationella fackföreningar och textilindustrin i Bangladesh.

Det nya avtalet från 2021 – numera kallat The International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry – innehåller samma delar som tidigare: Inspektioner och korrigerande handlingsplaner avseende fabrikssäkerhet, utbildning av säkerhetskommittéer och en oberoende klagomålskanal. Allt med en hög grad av öppenhet, med korrigerande handlingsplaner per fabrik som är tillgängliga offentligt.

Varner har skrivit under det nya avtalet som en del av Brands Association, som representerar textilföretagen i RSC (Ready-Made-Garment Sustainability Council). Vi undertecknade det förnyade avtalet i augusti 2021.

 Vegard berättar mer om vad man granskar:

– Vi arbetar med olika områden inom hälsa och säkerhet; byggnadssäkerhet, brandsäkerhet, elsäkerhet och säkerhet relaterat till maskiner och skyddsutrustning. Säkerhet kopplat till kunskap om system är också viktigt. Vi har till exempel utbildade första hjälpen-ansvariga som är tydligt markerade i produktionslokalerna. Det gör att alla vet vem de ska gå till om de behöver hjälp.

– Vi kan också upptäcka mindre saker, som att en nödutgång är blockerad av varor på grund av att det är en hektisk säsong. säger han.

 

Läs mer: Fabriker, leverantörer och samarbete – så följer vi upp!

2. Löner, anställningsvillkor och övertid – så gör vi

Varner och Cubus tar starkt avstånd från och arbetar aktivt mot exploatering av arbetskraft för kommersiell och ekonomisk vinning, även kallat modernt slaveri. Regelbundna kontroller av anställningsvillkor och löner på fabrikerna är avgörande. Detta görs vid inspektionerna av Varners anställda på fabrikerna, ofta oanmälda.

Det säkerställs att arbetstagarna på fabriken har formella anställningsavtal med definierad lön, uppsägningstid, föräldraledighet och bestämmelser om övertidsarbete. På Varner har vi som krav att arbetstagarnas lön inte får understiga minimilönen, men här vill vi höja nivåerna ännu mer än idag.

Vegard berättar att den största risken när det gäller anställningsvillkor återfinns längre ner i leverantörskedjan.

– Det är ett kontinuerligt arbete att arbeta sig ner längre ner i leverantörskedjan. Men eftersom vi arbetar riskbaserat kan vi göra detta om det finns områden med särskilt hög risk. Det kan vara risk för brott mot anständiga arbetsvillkor och risk för utnyttjande av arbetstagare. I sådana situationer kommer vi inte nödvändigtvis arbeta oss nedåt i leveranskedjan systematiskt, utan vi går istället direkt till det led i leverantörskedjan där det finns en risk.

Både spinnerisektorn och bomullsgårdarna är platser med hög risk och stora utmaningar. Spinnerisektorn, berättar Vegard, är det tredje ledet i leverantörskedjan. Eftersom de vet att risken är stor här, kan de gå in direkt och jobba med dessa utmaningar och fokusera mer på detta led än de två första. När det gäller bomullsgårdarna använder Varner certifieringssystem.

– Vi har inte möjlighet ännu att åka ut till alla gårdar som producerar bomull och arbeta på samma sätt som vi gör på fabrikerna, säger Vegard.

 – Det är mycket krävande att spåra hela vägen tillbaka. Därför arbetar vi här med externa certifieringssystem.  90 % av bomullen som vi köper är certifierad bomull. Till exempel kan GOTS- (Global Organic Textile Standard) eller Fair Trade-certifierad bomull spåras, och dessa certifieringar ställer också krav på arbetsförhållandena i bomullsproduktionen.

 

Se även: Här producerar vi dina kläder

3. Rätten att organisera sig i fackföreningar

För att arbetstagarnas ska kunna göra sin röst hörd, och inte minst kunna ta till vara sina egna intressen på arbetsplatsen, underlättar Varner för att alla arbetstagare ska kunna organisera sig i fackförbund. Detta möjliggör dialog och rättvisa förhandlingar mellan anställda, chefer, myndigheter och företag. Vegard förklarar att detta arbete inte nödvändigtvis behöver ske genom fackförbund. 

– De anställda ska vara rättvis representerade på fabriken på ett eller annat sätt, och det behöver inte vara via ett fackförbund. Det kan också vara att arbetstagarna har valt arbetarrepresentanter bland dem som arbetar på fabriken i ett demokratiskt val.

Genom sådana lösningar arbetar vi för en öppnare dialog mellan arbetstagarna och ledningen, vilket ger ringar på vattnet för andra riskfaktorer.

– De förtroendevalda sätter sig regelbundet ner med ledningen för fabriken och diskuterar de olika utmaningar som finns. Tillsammans hittar de lösningar om det har kommit in klagomål eller synpunkter på sådant som inte fungerar. Detta arbete är högt prioriterat för oss, säger Vegard och fortsätter:

– Vi har satt ett officiellt mål att se till att alla är ordentligt representerade på sin arbetsplats senast 2025. De allra flesta är det, men vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att det finns ett öppet forum att prata med varandra – att det inte blir ett möte där ledningen sitter och ger alla order medan arbetarna inte kan föra sin talan.

 

Vill du titta närmare på Varners fabriker i första och andra ledet i leverantörskedjan? De finns alla i Open Apparel Registry.

4. Åtgärder för kvinnors rättigheter

En annan risk som är särskilt tydlig på många av de marknader där vi verkar, är diskriminering relaterad till allt från kön, religion och etnicitet – till sexuell läggning, bakgrund och politisk tillhörighet. På Varner kräver vi att alla behandlas lika. Hur vi arbetar med detta och i synnerhet kvinnors rättigheter varierar beroende på marknad och land, säger Vegard.

– Vi ser betydande utmaningar på flera av marknaderna när det gäller likabehandling av kön, religion och etnicitet, som kräver samarbete med leverantörer och andra för att vi ska komma till rätta med det, säger CSR-chefen.

– Arbetet med jämställdhet och den kulturella utgångspunkten skiljer sig från land till land. Det är viktigt att ha goda kunskaper om hur kontexten som vi arbetar i ser ut, så att vi inte bara drar igång ett program som inte kommer att fungera.

– Speciellt i Bangladesh utgör kvinnor en mycket stor andel av de anställda som vi arbetar med, men deras möjligheter att befordras och göra karriär på arbetsplatsen är relativt små. Därför arbetar vi extra nära för att följa upp samarbetet med olika partners och organisationer här.

 

Exempel på konkreta jämställdhetsåtgärder

I Bangladesh har flera initiativ lanserats, bland annat med Joint Ethical Trading Initiatives (JETI), samt ett program som heter Gender Sensitive Workplace. Det förstnämnda projektet arbetar med medvetandegörande kring diskriminering, vad det innebär och hur det kan förebyggas. Programmet Gender Sensitive Workplace är å andra sidan ett sätt för kvinnor i Bangladesh att bygga en karriärväg, där kvinnors särskilda behov också beaktas.

– Vi har fått bra feedback på de här projekten, säger Vegard och fortsätter:

–  I Turkiet har vi arbetat med att driva en kurs i vad vi kallar könsbaserat våld, i samarbete med ILO. Det handlar lite om samma sak – diskriminering, lön, arbetsvillkor och möjligheterna att göra karriär.  I Turkiet är det ganska stor skillnad mellan kvinnor och män i hur man generellt uppfattas på en arbetsplats. Att skapa den medvetenheten hos alla anställda, och inte minst hos ledningen och på fabrikerna, har varit viktigt.

Ett annat belastat område i detta riskområde är södra Indien.

– Här har många flickor under minimiåldern skickats till spinnerierna för att arbeta, och det tillåter vi inte, säger Vegard.

– Det avslöjades att unga kvinnor utsattes för ovärdiga arbetsförhållanden i spinnerisektorn i ett område. Därför startade vi för flera år sedan ett program tillsammans med en organisation som heter Save, i samarbete med några engelska företag, Next och The Very Group. Målet är att skapa medvetenhet och förebygga diskriminering och exploatering av unga kvinnor.